Владимир Шумелов

Владимир Шумелов е роден на 20.10.1958 г. в Перник. Завършва специалността „Българска филология“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1982). Живее и работи във В. Търново. В началото на Прочети повече →

Рада Добриянова

  Рада Добриянова е поет,белетрист и преводач на шведска художествена литература на български език. Автор е на книгите: ”Къща за продан”/разкази/, ”Дворно каре”/ разкази/, ”Ронливият скат”/ роман/, ”Карнавалът на Кокарла”/детска Прочети повече →

Николай Фенерски

  Николай Фенерски е роден в Архангелск, Русия, през 1974 г. Детството му преминава в Бяла Слатина. Завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Славянска филология“ (2000). Поезия Прочети повече →

Милка Иванова

  Милка Иванова е родена в Бургас на 22 март. Завършила е ТИХ „Николай Зелински“ и журналистика в Бургаския свободен университет. Работи в РЕКИЦ „Читалища“ – Община Бургас. Издава книгите Прочети повече →

Борислав Гърдев

  Борислав Гърдев е роден през 1962 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Работи като учител в Елена, преподава история и теория на киното Прочети повече →

Радка Пенчева

  Рад­ка Пен­че­ва е ро­де­на на 14.02.1960 г. в Дряново, Габровска област. За­вър­ш­ва Ма­те­ма­ти­чес­ка гим­на­зия във В. Тър­но­во (1978), Дър­жав­ния биб­ли­о­те­кар­с­ки ин­с­ти­тут – Со­фия (1980), ВТУ „Св. св. Ки­рил и Прочети повече →

Ивайло Иванов

                         Ивайло Иванов е роден през 1972 г. в град Троян. Средно образование завършва в родния си град, а висше – Българска филология, във Великотърновския университет „Св. св. Кирил Прочети повече →

Янислав Янков

  Янис­лав Ян­ков (псевд. на Йор­дан Ян­ков Йор­да­нов) е ро­ден на 1.08.1941 г. в Де­бе­лец, Ве­ли­ко­тър­нов­с­ка об­щи­на. За­вър­ш­ва пър­вия ви­пус­к­на ВТУ „Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий“ – спе­ци­ал­ност „Бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия“ Прочети повече →